Hiện tại Inter ITS cung cấp các giải pháp công nghệ thông tinviễn thông cho doanh nghiệp bao gồm:

Công nghệ thông tin: giải pháp Callbot, Voice Biometrics, Voice Pay,

Giải pháp viễn thông: tin nhắn RCS, Voice Brandname hay SIP Trunking

Danh sách các giải pháp viễn thông của ITS